జాతి జంఢా

భారత జాతి మెచ్చిన చక్రంసర్వమతాలను ఒక త్రాటిపై నిలిపిన చక్రంమువ్వన్నెల జంఢాలో ముచ్చట గోలుపు ఆ చక్రంఅదే అదే మన అశోక చక్రంభారత జాతి మువ్వన్నెల జంఢాదేశమునకు […]